مثنوی هفتاد من کاغذ

« مثنوی هفتاد من کاغذ »

 

در فضای مجازی برخی را گمان بر آن است که این شعر از

مولوی است :

 

 

گر نویسم شرح آن بی حد شود

« مثنوی هفتاد من» کاغذ شود

«مولوی»

/ 0 نظر / 11 بازدید